آواز پر جبرئیل


بگذاریم که آشتی جای قهر و دوستی جای دشمنی بنشیند

وصیت نامه پراید به تیبا!


تیبای عزیز اکنون که چند صباحی بیشتر از عمر من باقی نمانده
تو را به عنوان جانشین خودم انتخاب می کنم.
1.در برابر تحریم مقاوم باش..و هرگز اجازه نده جنس خوب به تو نصب کنند
2.هر سال که از عمرت گذشت 2میلیون بذار رو قیمتت
..تا بتوانی وقتی بیست ساله شدی 100میلیون بشوی
3.تولیدت را انبوه کن.مطمئن باش مردم راهی جز خرید تو ندارند
4.جوری رفتار کن که هر روز در قسمت حوادث آخرین خبر عکست را ببینند
5.و در آخر وقتی بالغ شدی بگذار وانت تیبا هم بزنند..هرگز نام مرا فراموش نکن
و این راه را ادامه بده.
.و مثل من بهترین و نزدیکترین راه رسیدن مردم شریف به خدا باش
 و مردم ایران را به بهشت برسان

   + علی رضا اسدی - ٤:٢٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/٥/۳

حکایتی عجیب

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺭﺍﻩ، ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺍﺵ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺩﺭﺷﺖ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :
" ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﻞ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ، ﻣﺎ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻮﻩ ﯼ ﺷﻤﺎ
ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮐﺮﺩ !
ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ، ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻠﺶ ﺭﺍ ﻓﻮﺭﺍً ﭘﺎﺭﮎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ
ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺷﺪ .
ﻧﺎﻫﺎﺭ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻧﻮﺵ ﺟﺎﻥ ﮐﺮﺩ.
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻏﺬﺍ، ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﺮﻭﺩ؛ ﻭﻟﯽ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺑﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ، ﺟﻠﻮﯾﺶ ﺳﺒﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺖ : ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﺍﯾﺪ ﭘﻮﻝ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻮﻩ ﯼ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ
ﮔﺮﻓﺖ؟ !
ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ :
ﭼﺮﺍ ﻗﺮﺑﺎﻥ، ﻣﺎ ﭘﻮﻝ ﻏﺬﺍﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻮﻩ ﺗﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﻭﻟﯽ
ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮒ ﺷﻤﺎﺳﺖ !
ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ، ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻃﻨﺰ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺼﺪﺍﻕ
ﺩﺍﺭﺩ ! ...
ﻭ ﺁﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺎ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺁﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻬﺎﯼ ﺁﻥ ﺷﻮﻧﺪ :
ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺮﺍﯾﯽ، ﻣﺜﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ، ﻣﺜﻞ ﺟﻨﮕﻞ ﺯﺩﺍﯾﯽ، ﻣﺜﻞ
ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺯﺍﯾﯽ، ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻲ ﺭﻭﻳﻪ ﻯِ ﺁﺏ، ﻣﺜﻞ ﺧﻴﻠﻰ ﺍﺯ ﭼﻴﺰﻫﺎﻯ
ﺩﻳﮕﻪ .....
ﻛﺎﺵ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ، ﻛﻤﻰ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﻨﻴﻢ ...
تندرست شادمان وپر انرژى باشید روز خوبى را اغاز کنید

   + علی رضا اسدی - ٧:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٥/٤

گزارشی از یک دیدار صمیمانه

مردی به واقع از جنس مردم 
ساعت 9:4 دقیقه... وای دیر شد... به سمت ساختمان سپید شهرداری ‏خیز برمی دارم به طبقه بالا راهنمایی می شوم . راهروهای تودر تو ‏را طی میکنم. پس کجاست این سالن ؟ سالن کنفرانس شهردار را پیدا ‏میکنم دنبال یک نگاه آشنا می گردم که خدا را شکر پیدایش میکنم و ‏کنارش می نشینم. چند دقیقه بعد
...می آید. با لبخندی دلنشین با همه ‏مردان مصاحفه می کند و می نشیند .
مایل است بیشتر با ما آشنا شود ‏بعضی ها را می شناخت. نوبت به طرح سوال شد قرعه به من افتاد . ‏کمی هول شدم حواسم به مسابقات رزمی هم بود . بعد نظر مجری ‏عوض شد همه سوال کردند و او با لبخند گوش می داد. همان وقت ‏پیامک آمد(رفت فینال...!)‏
جانی تازه گرفتم با اطمینان به نیمه پر بطری آب نگاه کردم... بپرس...
‏این را مجری گفت و گفتم آنچه در دل داشتم پس از آن یاد نگاه ‏مهربانش
افتادم در عکسی در بحران برف در میدان گمرک که به برف ‏روبها فرمان میداد و روز و شب برای خدمت نمی شناخت... و سخن ‏گفت از انقلاب از کودکی اش و از اینکه داس در دست به پدر در ‏کشاورزی کمک می کرد اما یاد تیمش بود...
از کمبود بودجه و چه ‏طرح های بزرگی که در سر داشت. همین ساده و صمیمی...
حرفهایش ‏را با عجله برخی قطع کردند اما با تبسمی بر  لب گفت که چه افکار
‏بلندی برای رفاه مردم و توسعه شهرش دارد شهری که اندیشیدن درباره
‏پیشرفتش جمعه و شنبه برایش نگذاشته بود. جلسه های تا نیمه شب حتی ‏غروب
روز تعطیل. .‏
به واقع او را جزء خوبان زمانه میدانستم و این باورم پررنگ تر شد.‏
قدر چنین شخصیت هایی که قلبی مالامال از عشق به ملت دارند را باید ‏بیشتر دانست .‏
او مردی از جنس همین مردم است . درد ها را می داند و می فهمد.‏

   + علی رضا اسدی - ٩:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱۱/۱٧

عوامل موفقیت یک معاون آموزشی مدرسه کدام است؟

با سلام به همه همکاران محترم 

چند صباحی بود که به علت فشردگی کارها در مهر و آبان ومناسبت های مختلف فرصت فعالیت در این بخش را از دست داده بودم لیکن با آغاز اولین دور از سلسله جلسات معاونین محترم آموزشی شهرستان ، برآن شدم که مطالبی هرچند خلاصه در باب فعالیت هایی که همکاران معاون در مدارس می تواند و یا باید انجام دهند بپردازم

مهمترین مواردی که یک معاون خوب مدرسه باید انجام دهد :

1- اولین مورد حضور در مدرسه یکساعت قبل از شروع مراسم صبحگاه

2- یک معاون خوب باید در هفته چند بار موارد مهم را در مراسم صبحگاه به دانش آموزان گوشزد نماید و به مهارتهای سخنرانی آشنا باشد

3- از شوخی زیاد با بچه ها بپرهیزد و دیسیپلین خود را حفظ نماید  برخی بچه ها سوء استفاده گر هستند

بروی ادامه مطلب کلیک کنید

  ادامه مطلب  
   + علی رضا اسدی - ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۸/٢٧

زیباترین حشره جهان

تبارک ا...

   + علی رضا اسدی - ٢:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٦/٢۸

سرایت یک بیماری

سریال دونگی هم مثل دیگر سریال های کره ای یک کاری را مرتب نشان میدهد که متاسفانه برخی از زنان ایرانی هم در حال انجام آن هستند و دارند بنیان خانواده شان را از بین میبرند :

حذف شوهر ها و فقط به فکر بچه شان بودن !

بدبختی همین است...

   + علی رضا اسدی - ٧:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٤/۱٦

کلام زیبای دیگری از او

بگذاریم اسلام با چهره ی رحمانیش ، ایران با چهره ی عقلانیش ، انقلاب با چهره ی انسانیش و نظام با چهره ی عاطفی اش همچنان حماسه بیافریند.

   + علی رضا اسدی - ٩:٢٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٢/٥

بزرگ مردی که به او خیلی امیدواریم

مردی بزرگ که هم نامش روحانیست هم لباسش روحانیست و هم رفتارش ...

با آمدنش امیدها دوباره شکوفا شد و مردم فهیم ایران با انتخابشان کلید را برگزیدند نه انبر را!

چند شب پیش ایشان پس از حدود صد روز از تحویل دولت گزارشی از وضعیت کشور دادند که خلاصه ای از آن میتوانید بخوانید:

تشریح وضعیت کشور:

دریکی از استانها گندم فقط برای 3 روز وجود داشت

الان ذخایر کالاهای اساسی را کامل کردیم انبارها پراست.

زمان جنگ رشد 9 بود اما تورم 23 بود نه مثل الان تورم44 درصدی.

تورم 1374 ،49% بود اما سه درصد هم رشد داشتیم 

رکود تورمی سال 91 درتاریخ 50 ساله ایران بی سابقه بود

ما در این شرایط دولت را تحویل گرفتیم ما مشکلات را به حول و قوه الهی حل خواهیم کرداکنون رشد تورم 44 درصد را به 36% رساندیم.

در آمد نفتی 8 سال گذشته 750 میلیارد دلار بود پولدارترین دولت بود اما بدهکارترین هم بود 74 هزار میلیارد تومان دولت گذشته به بانک بدهکار بود 60 هزارمیلیارد به صندوق تامین اجتمایی و 55 هزار میلیارد هم به پیمانکاران و بخش خصوصی بدهی داشت

تعهدات در سفرهای استانی 211 هزار میلیارد تومان است که فقط 32 درصد انجام شده که 68% مانده برای ما انجام بدهیم 16 سال طول میکشد تا ما تعهدات اورا بدهیم 

400 هزار میلیارد تعهد پروژه های نیمه کاره است که 3% آن تحقق پیدا کرده است 

در 1384 نقدینگی 68 هزار میلیارد بود الان 475 هزار میلیارد . رشد نقدینگی 7 برابر شده بعدا نمی خواهیم ما تورم داشته باشیم ؟

43 هزار میلیارد تومان برای مسکن مهر از بانک استقراض شد از بانک مرکزی منتقل شد به مسکن مهر . پول ایجاد مسکن مهر از تک تک افراد 75 میلیونی گرفته شد.

با تورم ایجاد شده مسکن مهر ساخته شد برای عده معدودی. تورم مالیات فقرا است .

آیا از مردم اجازه گرفتیم که از فقرا بگیریم و مسکن درست کنیم ؟

کمبود دارو و فیمت دارو را اصلاح کردیم بهتر شده است .  اقتصاد ما 6 درصد کوچک شده است. یکسان سازی نرخ ارز جزء اهداف سال آینده ماست.

مردم می گویند چرا بعضی کالاها گران شد چون طبق قانون  مجلس دلار 1200باید 2500 تومان میشد که باید در تیرماه این کار انجام میشد ما سعی کردیم با شیب ملایمی این کار را انجام دهیم.

مشکل اقتصادی  ما بیشتر از بی تدبیری بود تا از تحریم . در شرایطی که ما میرفتیم به سوی تحریم و دولت هم این را میدانست اما تحریم را کاغذ پاره می خواند و وابستگی اش یعنی واردات را از خارج بیشتر می کرد . واردات 38 میلیاردی ما در 84 به 75 میلیارد در سال 90 رسید 

با شعار نمی شود با دنیا مقابله کرد باید به خودمان متکی شویم و واردات را کم کنیم .

از سال 79 تا 83 هر سال خرید گندم ما از کشاورز داخلی یک میلیون تن افزایش یافت و واردات یک میلیون تن کم شد که در 83 در گندم خودکفا شدیم از سال 84 هر سال خرید گندم ما از داخل کم و واردات اضافه شد تا جایی که امسال باید 7.2 میلیون تن گندم وارد کنیم 

عمل ما قبلا با شعار ما سازگار نبود ما شغل اضافه کردیم منتهی برای چینی ها  و کره ای ها .

پیش نویس منشور حقوق شهروندی در سایت ما است که مردم نظر بدهند.

www.president.ir

یک آرامشی در حال همه مردم و بازار احساس می شود ما در ورزش و فرهنگ سیاست را از ورزش و فضای امنیتی را از فرهنگ برداشتیم .تمام وعده هایی که دادم پای وعده هایم ایستاده ام . از نزاع خوشم نمی آید نزاع کردن برای پیروز شدن بی هنریست. در دولت قبل اختلاف دولت و مجلس تا مرز شکایت در دادگاه هم پیشرفت .

اول باید تعامل سازنده با خودمان داشته باشیم .

امید ، آرامش و کرامت را باید مد نظر داشته باشیم .

منبع : شبکه اول سیما

 

 

 

 

 

   + علی رضا اسدی - ٧:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۸
← صفحه بعد